O Nas

RCE Szczecin Lagoon

Centrum Kompetencyjne ds. Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju, Uniwersytet Narodów Zjednoczonych

RCE Stettiner Haff został założony w 2017 roku jako uznany regionalny ośrodek kompetencji dla zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych po tym, jak region na południe od Zalewu Szczecińskiego otrzymał nagrodę. To sprawia, że region ten jest pierwszym RCE we wschodnich Niemczech i, podobnie jak pozostałe sześć sieci niemieckich, poświęcony jest edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju (ESD). Dzięki ESD ludzie uczą się zarówno w sposób zrównoważony zmieniać swój styl życia i gospodarkę, jak i w sposób zrównoważony korzystać z przestrzeni życiowej w Zalewie Szczecińskim i wokół niego. Zgodnie z mottem "Myśl globalnie - działaj lokalnie" RCE przyczyniają się do realizacji tego zadania na poziomie lokalnym z przedszkolami, szkołami, kształceniem zawodowym, kształceniem dorosłych, uczelniami wyższymi, instytucjami pozaszkolnymi i podmiotami uczenia się nieformalnego. Oprócz uniwersytetów w regionie, takich jak Hochschule für Nachhaltige Entwicklung (HNE), EUCC-D, która działa w sektorach przybrzeżnym i morskim, a także Park Przyrody Stettiner Haff i Höfegemeinschaft Pommern (Pomorskie Gospodarstwo) Społeczność) są także partnerami kompetencyjnymi.

 

Global RCE Network

O regionalnych centrach kompetencji Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych:

Raz w roku niemieccy uczestnicy Dekady Edukacji ONZ na rzecz Zrównoważonego Rozwoju spotykają się na ogólnokrajowym spotkaniu koordynacyjnym, aby omówić dalsze środki mające na celu mocniejsze zakotwiczenie zrównoważonego myślenia w edukacji i biznesie oraz osiągnięcie celów Dekady ONZ. Ten Okrągły Stół zwoływany jest przez Krajowy Komitet ds. Dekady ONZ, ustanowiony przez niemiecką Komisję UNESCO. Z reguły członkowie okrągłego stołu są wybierani co dwa lata.

Zadania i funkcje RCE:

1. współpraca

RCE działają na zasadzie interdyscyplinarnej i promują współpracę między uniwersytetami, szkołami, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorstwami (podejście wielu zainteresowanych stron).

2. wizje

Współpraca opiera się na wspólnej wizji edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Ta wizja koncentruje się na regionalnych problemach i wyzwaniach w kontekście edukacji, zrównoważonego rozwoju i rozwoju regionalnego.

3. zarządzanie

Każda RCE łączy działania podmiotów i odpowiada za właściwe wykorzystanie zasobów finansowych; nie ma finansowania ONZ.

4 Kotwiczenie regionalne

RCE wspierają rozwój i ekspansję działań ESD w ich regionie. Kierują się obszarami działania Światowego Programu Działań w sprawie ESD i celami zrównoważonego rozwoju ONZ.

5. działania

Przy planowaniu i koncepcji nowych projektów RCE zapewniają współpracę różnych podmiotów w sieci. Procesy integracyjne pomagają w dalszym rozwoju istniejącego systemu edukacji i przyczyniają się do zrównoważonych warunków życia w danym regionie.

6. wymiana między RCE - uczenie się od siebie

W maju 2019 r.RCE Stettiner Haff był gospodarzem spotkania dla niemieckiego RCE:

Spotkanie RCE Germany na Stettiner Haff, maj 2019

Z lewej: Jochen Elberskirch (RCE Stettiner Haff), Christian Büttner (RCE Nuremberg), Detlev Lindau Bank (RCE Oldenburg), Heike Molitor (RCE Stettiner Haff), Yvonne Stresius (RCE Hamburg), Uta Zahn (RCE Stettiner Haff), Judith Maria Maruschke (RCE Stettiner Haff), Susanne Völlm (RCE Stettiner Haff), Wiltrud Betzler Schellin (RCE Stettiner Haff), Annette Rinn (RCE BeneMünchen), Tobias Till Keye (RCE Stettiner Haff).

Instytut Zaawansowanych Studiów Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych (UNU-IAS) z siedzibą w Tokio koordynuje wymianę między RCE i oferuje na przykład kalendarz z ważnymi datami ONZ na portalu RCE Network.

UNU-IAS ocenia pracę RCE (strategie, struktury zarządzania i działania) i przyznaje nagrody przykładowym projektom. Tak więc renomowany światowy uniwersytet jest ważnym gwarantem jakości RCE.

Niemieckojęzyczne RCE

Stowarzyszenie Regionalnych Centrów Kompetencyjnych ESD (RCE) Uniwersytetu ONZ w Niemczech zostało założone w 2016 roku i zostało nagrodzone jako sieć w ramach Światowego Programu Działań ESD.

W Niemczech istnieją obecnie następujące RCE:

Hamburg
Nuremberg
Oldenburg Munsterland
Rhine-Meuse
Ruhr
Southern Black Forest
Munich
Szczecin Lagoon