RCE Zalew Szczeciński

Regionalne Centrum Eksperckie Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju, Uniwersytet Narodów Zjednoczonych

RCE
Stettiner Haff zostało założone w 2017 roku jako uznane regionalne centrum kompetencji dla zrównoważonego rozwoju Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych po tym, jak region na południe od Stettiner Haff otrzymał nagrodę. Dzięki temu region ten jest pierwszym RCE we wschodnich Niemczech i podobnie jak pozostałe sześć niemieckich sieci poświęcony jest edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju (ESD). Dzięki ESD ludzie uczą się zarówno jak trwale zmieniać swój sposób życia i gospodarkę, jak i w sposób zrównoważony wykorzystywać przestrzeń życiową w Zalewie Szczecińskim i jego okolicach.


Zgodnie z mottem "Myśl globalnie - działaj lokalnie" RCE przyczyniają się do realizacji tego zadania na poziomie lokalnym wraz z przedszkolami, szkołami, kształceniem zawodowym, kształceniem dorosłych, uniwersytetami, instytucjami pozaszkolnego dokształcania i podmiotami kształcenia nieformalnego. Oprócz uczelni wyższych w regionie, takich jak Hochschule für Nachhaltige Entwicklung (HNE), partnerami kompetencyjnymi są także EUCC-D, działająca w sektorze nadmorskim i morskim, jak również Park Przyrody Stettiner Haff i Höfegemeinschaft Pommern (Pomorska Wspólnota Rolnicza).
Globalna Sieć RCE

O Regionalnych Centrach Ekspertyz Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych
Raz w roku niemieccy aktorzy Dekady ONZ ds. edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju spotykają się na ogólnokrajowym spotkaniu koordynacyjnym, aby omówić dalsze działania mające na celu silniejsze zakotwiczenie zrównoważonego myślenia w edukacji i gospodarce oraz osiągnięcie celów Dekady ONZ.Ten Okrągły Stół jest zwoływany przez Komitet Narodowy Dekady ONZ, który został powołany przez niemiecką Komisję UNESCO. Członkowie Okrągłego Stołu są z reguły wybierani ponownie co dwa lata.

Zadania i funkcje RCE

1. współpraca

RCE działają na zasadzie interdyscyplinarnej i promują współpracę między uniwersytetami, szkołami, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i przedsiębiorstwami (podejście wielostronne).

2. wizja

Współpraca opiera się na wspólnej wizji edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Wizja ta skupia się na regionalnych problemach i wyzwaniach w kontekście edukacji, zrównoważonego rozwoju i rozwoju regionalnego.

3. zarządzanie

Każda RCE łączy działania podmiotów i jest odpowiedzialna za odpowiednie wykorzystanie środków finansowych; nie ma finansowania ze strony ONZ.

4 zakotwiczenie regionalne

RCE wspierają rozwój i rozszerzanie działań ESD w swoim regionie. Kierują się obszarami działania Światowego Programu Działań na rzecz Edukacji Ekologicznej oraz celami zrównoważonego rozwoju ONZ.

5. działalność

Podczas planowania i tworzenia koncepcji nowych projektów RCE zapewniają współpracę różnych uczestników sieci. Procesy integracyjne pomagają w dalszym rozwoju istniejącego systemu edukacji i wnoszą wkład w zrównoważone warunki życia w danym regionie.

6) Wymiana między RCE - uczenie się od siebie nawzajem

W maju 2019 roku w RCE Stettiner Haff odbyło się spotkanie dla niemieckiej RCE:

Spotkanie RCE Niemcy w Stettiner Haff maj 2019 r.

Od lewej strony: Jochen Elberskirch (RCE Stettiner Haff), Christian Büttner (RCE Norymberga), Detlev Lindau Bank (RCE Oldenburg), Heike Molitor (RCE Stettiner Haff), Yvonne Stresius (RCE Hamburg), Uta Zahn (RCE Stettiner Haff), Judith Maria Maruschke (RCE Stettiner Haff), Susanne Völlm (RCE Stettiner Haff), Wiltrud Betzler Schellin (RCE Stettiner Haff), Annette Rinn (RCE BeneMünchen), Tobias Till Keye (RCE Stettiner Haff).

Instytut Zaawansowanych Badań nad Zrównoważonym Rozwojem Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych(UNU-IAS) z siedzibą w Tokio koordynuje wymianę między RCE i oferuje na przykład kalendarz z ważnymi datami dotyczącymi ONZ na portalu sieci RCE.

UNU-IAS ocenia prace RCE (strategie, struktury zarządzania i działania) i przyznaje nagrody wzorcowym projektom. W ten sposób renomowany światowy uniwersytet jest ważnym gwarantem jakości RCE.

Niemieckojęzyczne RCE

Stowarzyszenie Regionalnych Centrów Kompetencji ESD (RCE) Uniwersytetu ONZ w Niemczech powstało w 2016 roku i zostało wyróżnione jako sieć w ramach Światowego Programu Działań ESD.

RCE w Niemczech
Hamburg
Norymberga
Oldenburg Münsterland
Ren-Moza
Ruhr
Południowy Schwarzwald
Monachium
StettinerHaff

Członkowie założyciele RCE Stettiner Haff

OrganicSoil Spółdzielnia, dostęp do ziemi dla rolników ekologicznych

Miasto Police Administracja miejska miasto nadmorskie w Polsce, 34 000

Stowarzyszenie Niemiecko-Polskie Szczecin Stowarzyszenie Niemiecko-Polskie Organizacja pozarządowa, ma na celu wspieranie stosunków polsko-niemieckich

Schronisko młodzieżowe DJH Landesverband M-V. e.V. Ueckermünde Pozaszkolne miejsce nauki, Organizacja pozarządowa, Schronisko młodzieżowe

EUCC- Unia Nadbrzeżna Niemcy (EUCC-D) Organizacja pozarządowa, stowarzyszenie zainteresowanych stron i sieci mające na celu promowanie zrównoważonego rozwoju stref przybrzeżnych i morskich w Europie poprzez wypełnianie luki pomiędzy naukowcami, ekologami, zarządcami terenów, planistami i decydentami.

FEG - Förder- und Entwicklungsgesellschaft Uecker-Region mbH GmbH, stowarzyszenie na rzecz rozwoju ekonomii w regionie Uecker

Wyższa Szkoła Zawodowa w Neubrandenburgu Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Neubrandenburgu)

GWW Pasewalk - Praca i zamieszkanie dla osób niepełnosprawnych non-profit NGO, praca i mieszkanie dla osób niepełnosprawnych

Haffnet GmbH, związek medyczny dla kontynentu na południe od Stettiner Haff

Uniwersytet Nauk Stosowanych w Eberswalde, nacisk na zrównoważony rozwój Uniwersytet Nauk Stosowanych w Eberswalde, nacisk na zrównoważony rozwój

Spółdzielnia rolników Pomorze Współpraca rolników na rzecz rolnictwa ekologicznego

Państwowe Gospodarstwo Leśne Meklemburgia-Pomorze Przednie Ośrodek Zbioru Nasion Leśnych Jatznick Państwowa Administracja Leśna Meklemburgia-Pomorze Przednie, wybrzeże, zbiór i przygotowanie nasion drzew do siewu

Park Przyrody nad Zalewem Szczecińskim Administracja państwowa (część Agencji Meklemburgii-Pomorza Przedniego ds. środowiska, ochrony przyrody i geologii); Kategoria ochrony przyrody "Naturpark" ma na celu ochronę i zarządzanie tradycyjnym krajobrazem kulturowym oraz rozwój turystyki przyrodniczej

OAS Pasewalk - Organizacja na rzecz promocji zatrudnienia i rozwoju strukturalnego GmbH, ma na celu organizowanie zajęć dla osób bezrobotnych i umożliwienie im udziału w życiu społecznym