Wasser, verbindet alles Leben.

Wir suchen Dich für Wasser! Nach unserem ersten Pilotprojekt ResidenZukunft, welches Menschen ermöglicht hat,  sich den drängenden Fragen unserer Zeit und Region zu widmen,  wollen wir nun, mit dem Partner Jardim do Mira in Portugal eine ResidenZ zum Thema Wasser ausschreiben.

Für den Sommer 2023 suchen wir eine engagierte Person, die bestmöglich Vorkenntnisse oder Erfahrungen im Bereich Landwirtschaft, Landnutzung, Hydrologie, Wasserwirtschaftler, (Wasser)Ressourcenmanager, Abwassertechniker mitbringt und sich der Region rings um Rothenklempenow widmet, um im Bereich Wasser Lösungsansätze zu finden.

Mehr Information zu der aktuellen Ausschreibung hier.

Ten pilotażowy projekt został opracowany w celu wsparcia rozpoczęcia Dekady ONZ na rzecz odbudowy ekosystemów 2021-2030. Celem tego nowego typu programu stypendialnego jest umożliwienie pilnie potrzebnej transformacji w kierunku przyjaznego dla klimatu i zrównoważonego zarządzania. Ekosystemy są tu rozumiane w sensie Otto Scharmera lub w podejściu Beuysa do rzeźby społecznej, jako holistyczne systemy z ludźmi. Chodzi o myślenie o dobru wspólnym oraz o regeneracji i odbudowie wszystkich ekosystemów razem.

Zadaniem jest aktywna i ukierunkowana terytorialnie transformacja dla osiągnięcia celów klimatycznych i 17 celów zrównoważonego rozwoju. Podmioty ze wszystkich sektorów utknęły w swoich starych wzorcach lub starych ograniczeniach ekonomicznych. Przekształcenie gospodarstwa, firmy, a nawet całej społeczności wymaga dodatkowego zaangażowania i czasu. Infrastruktura wiejska i odpływ ludności z obszarów wiejskich jest wyzwaniem społecznym i potrzebna jest większa wymiana i działania, jak również koncepcje, które są sposobem na wypróbowanie życia na wsi. Ponadto można założyć, że pokolenie Piątek for Future poszukuje nowych ścieżek edukacyjnych, aby móc wnosić swój wkład i specjalizować się.

Projekt pilotażowy ma na celu znalezienie lokalnych rozwiązań przy następującej koncepcji: Firma, gmina lub inicjatywa otrzymuje "residenZ", stypendystę, aby kontynuować niezbędną transformację. Ten residenZ został wcześniej obsadzony poprzez zaproszenie do składania wniosków. Kandydaci ubiegali się o tematy takie jak przestawienie gminy na energię odnawialną, bardziej zrównoważone rolnictwo, rozwiązywanie problemów z wodą, jak również edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Cechą szczególną jest to, że tematy są badane wspólnie z miejscową ludnością, przy czym warunkiem wstępnym jest zamieszkanie na czas trwania projektu, tzn. w miejscu, w którym odbywają się wydarzenia. Ponadto, projektowi towarzyszy co najmniej jeden lokalny mentor oraz jest on zintegrowany i połączony w sieć z ekosystemem i środowiskiem. Dochód podstawowy przez co najmniej 6 do 12 miesięcy, dostęp do modułów edukacyjnych i dalszych mentorów stanowi solidną podstawę do badań i fazy testowej na miejscu. Praca i jej wyniki zostaną udostępnione publicznie w formie transmisji na żywo 29 czerwca 2021 r.

Integracja lokalna ma kluczowe znaczenie dla regionalizacji rozwiązań w zakresie transformacji, a także dla zachowania odpowiedniej kultury lokalnej. W związku z tym, łączenie się z lokalną historią poprzez mieszkańców odgrywa ważną rolę w tym temacie.

W tym przypadku jest to przyszła wieś RothenklempeNOW

Wyróżniający się projekt flagowy 2021 trafia do RCE Zalew Szczeciński

 Za projekt pilotażowy "ResidenZukunft - Czas na przyszłość" tegoroczną nagrodę International RCE Award otrzymuje sieć nad Zalewem Szczecińskim.

2021 Nagrody RCE za innowacyjne projekty w dziedzinie edukacji na rzecz
zrównoważonego rozwoju (ESD)

Zapoczątkowana w 2012 r. nagroda RCE Award wyróżnia projekty i
programy dotyczące ESD w ramach globalnej sieci RCE i honoruje RCE, które wniosły wybitny wkład w rozwiązywanie lokalnych problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem w swoich regionach.

Nagroda honoruje projekty i programy, które łączą lokalne i globalne perspektywy zrównoważonego
rozwoju, transformacyjne uczenie się i badania
oraz inicjatywy, które przyczyniają się do zaangażowania społeczności, badań i rozwoju oraz budowania potencjału interesariuszy i partnerów.

Wśród zwycięzców RCE Awards 2021, zaprezentowanych podczas 12. Globalnej Konferencji RCE, która odbyła się online
w dniach 16-18 listopada 2021 r., znalazły się projekty dotyczące SDGs oraz tematów takich jak polityka klimatyczna,
rozwój programów nauczania, odpady, rolnictwo, odpowiedzialna konsumpcja i

produkcja, tradycyjna wiedza, zrównoważone miasta i społeczności oraz
edukacja wysokiej jakości. Zwycięzcy zostali nagrodzeni w trzech kategoriach: (1)
Wybitny Projekt Flagowy, (2) Uznany Projekt Flagowy i (3)
Wyróżnienie Honorowe.

 

 

Więcej informacji: http://rcenetwork.org/portal/rce-awards-2021

Projekt Neulandgewinner ResidenZ - Time for the Future skierowany jest do osób, które koncentrują się na komunalnych sposobach życia i prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozwiązaniach zorientowanych na wpływ na zrównoważone zarządzanie ziemią jako zasobem. 

Zawsze zajmujemy się sprawami lokalnymi z myślą o globalnej praktyczności i chcielibyśmy zmierzyć się z wyzwaniami gospodarczymi i społecznymi regionów wiejskich i szukać rozwiązań z ambitnymi ludźmi / wykonawcami. Z naszego punktu widzenia, istnieje pilna potrzeba przemyślenia i przeprojektowania praktyk ekonomicznych z gospodarki naturalnej (ziemia, woda i lasy) dla wspólnego dobra w ramach globalnych celów zrównoważonego rozwoju. W tym celu przez sześć miesięcy udostępniamy pomieszczenia mieszkalne i robocze, narzędzia do pracy ręcznej i umysłowej, a także powierzchnie i budynki testowe. Wymiana z ekspertami, doradztwo Sieciowej Agencji Zrównoważonego Rozwoju - Projekt N, jak również dostęp do regionalnego i ogólnopolskiego rynku ekologicznego to kolejne filary naszej oferty. W ten sposób chcemy zapewnić, że globalne pytania dotyczące zrównoważonego zarządzania gruntami mogą być konkretnie przetestowane i wdrożone w praktyce na poziomie lokalnym.

Regionalne Centrum Kompetencji RCE Stettiner Haff otrzymało od Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych nagrodę za wsparcie stowarzyszenia zainteresowanych stron działających na rzecz zrównoważonego rozwoju w regionie i w miejscowości Rothenklempenow (Meklemburgia-Pomorze Przednie). Spółdzielnia BioBoden, która skupuje grunty rolne pod uprawy ekologiczne na terenie całego kraju, nabyła w 2013 roku tutejsze gospodarstwo rezydenta. W tym czasie w gospodarstwie pracowało jeszcze tylko dwóch pracowników, którzy zarządzali 900-hektarowym gospodarstwem w Rothenklempenow. Ta ochrona rolnictwa i połączenie trzech byłych zakładów NRD w Höfegemeinschaft Pommern doprowadziło do zasadniczej zmiany w pracy rolniczej: wyższe standardy ekologiczne, dywersyfikacja i sprzedaż bezpośrednia. Bezpośrednio dzięki temu osiedliły się tutaj regionalne gospodarstwa rolne, sieciowa agencja zrównoważonego rozwoju Project N, start-upy spożywcze LunchVegaz i Tlaxcalli oraz projektantka mody Emelie Janrell. We współpracy z gminą oraz innymi podmiotami regionalnymi i ponadregionalnymi, takimi jak Park Przyrody Stettiner Haff i Festiwal Liderów, powstaje nowe miejsce dla przyszłościowej przedsiębiorczości i współistnienia na obszarach wiejskich. Dzięki tej współpracy i rozwojowi ofert edukacyjnych, takich jak np. strefa dialogu Weltacker 2000m2, 27 pracowników z okolicznych wsi, różnych miast i krajów jest dziś zintegrowanych. 

BioBoden - Höfegemeinschaft Pommern - LunchVegaz - Tlaxcalli - Emelie Janrell - Leadership Festival - Leadership³ - MoDem - Netzwerk Zukunftsorte - Nave e.V. - FEG Förder- und Entwicklungsgesellschaft - Zamek Bröllin - Projekt N - RCE Stettiner Haff - Sieć Neulandgewinner - Instytut Thünen - Fundacja Roberta Boscha

Blask naszej pracy staje się już widoczny. Aby jednak móc trwale kształtować nadrzędną zmianę, potrzebujemy intensywnej wymiany między sobą i krótkiej drogi od teorii do praktyki. Wszystko to można znaleźć na osiedlu Rothenklempenow. Tutaj, wraz z innymi podmiotami, chcemy stworzyć miejsce przyszłości, w którym na nowo myślimy o rolnictwie i społeczności na obszarach wiejskich. Takie podejście przekonało już innych: Na przykład ta wizja została nagrodzona tytułem Neulandgewinner przez Fundację Roberta Boscha w 2019 roku i włączona do interdyscyplinarnej sieci z liderami z polityki, biznesu, kultury, administracji i społeczeństwa obywatelskiego. Ostatnio, we współpracy z partnerami regionalnymi i krajowymi, otrzymaliśmy uznanie Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych "RCE Szczecin Lagoon for Sustainable Development". Jako projekt referencyjny regionu RCE, program stypendialny jest częścią globalnej sieci United Nations University. Ma to na celu konkretne zakorzenienie 17 globalnych celów społeczności światowej w zakresie zrównoważonego rozwoju w strukturach regionalnych. W ten sposób chcemy jak najskuteczniej stawić czoła nadchodzącym wyzwaniom zmian strukturalnych.

 

Na miejscu

Program stypendialny ResidenZ - Czas na Przyszłość jest częścią regionu kształtowania przyszłości. Pilotaż zakotwiczony jest w Rothenklempenow, który ma na celu połączenie 750-letniej historii, zabytkowego majątku, dawnej farmy LPG, a przede wszystkim mieszkańców z obecnymi i potencjalnymi działaniami.

Ten felieton został wyemitowany przez Deutsche Welle we wrześniu 2019 roku i przedstawia dwa konkretne przykłady niemieckiego i indyjskiego podejścia do rolnictwa ekologicznego.

Link do pełnego filmu dokumentalnego

Unsere Residenzen 2020/2021

ResidenZ Bauen
Malte von Viebahn
W ramach programu rezydencji pracuję nad tematem konstrukcji ekologicznej. Po ukończeniu studiów licencjackich w zakresie "Międzynarodowego zarządzania ekosystemami leśnymi" na Uniwersytecie Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde, pracuję w tej dziedzinie od 2018 roku jako samozatrudniony rzemieślnik i wolny stażysta w Arcana Baugesellschaft mbH jako "ekspert ds. budownictwa zabytkowego". i udało się zgromadzić wiele wiedzy zarówno praktycznej, jak i teoretycznej. Podczas tej pracy zauważyłem, jak niewielka jest wiedza na temat ekologicznych materiałów budowlanych wśród wielu klientów, ale także rzemieślników, a także, że budownictwo ekologiczne jest często niesłusznie postrzegane jako droższe. W tej rezydencji zajmę się pytaniem, jak konsekwentnie tworzyć nowe ekologiczne budynki mieszkalne i jednocześnie utrzymać ich przystępność cenową dla przyszłych budowniczych domów. W tej praktycznej pracy badawczej z dostępnych w regionie materiałów budowlanych (bale, słoma, glina itp.) zostanie stworzony model domu w skali 1:1, który posłuży jako eksponat dla powstającego kampusu edukacyjnego na rzecz zrównoważonego rozwoju w Rothenklempenow. W tym celu należy opracować i przedstawić wszystkie informacje zebrane w trakcie procesu budowlanego, aby w ten sposób przekazać zainteresowanym możliwości i ewentualne zalety ekologicznych metod budowlanych.
ResidenZ Seeds
Friederike Engelbrecht
Chciałabym wykorzystać moją rezydencję do zbadania korzyści ekologicznych starych odmian zbóż i odpowiedzi na pytanie: Jak można promować ekologiczną i ekonomiczną reintegrację starych odmian zbóż w systemach uprawy i sprzedaży? Moje zainteresowanie zachowaniem starych odmian owsa zrodziło się dzięki mojej pracy w start-upie Kornwerk, który znalazł sposób na uprawę zapomnianych odmian owsa i ponowne ich przetworzenie za pomocą napoju owsianego produkowanego ze starych odmian. Tutaj również doświadczyłem, jak trudne mogą być poszczególne etapy od uprawy do przetwarzania. Jednocześnie w RCE w Rothenklempenow zostaliśmy włączeni do wyjątkowej struktury, która była dla mnie decydująca. Wielu bardzo różnych ludzi opracowuje tutaj koncepcje i pomysły na to, jak mogłoby wyglądać zrównoważone rolnictwo. Chciałabym opracować mój projekt badawczy w sposób partycypacyjny i uwzględnić w nim potrzeby wszystkich zainteresowanych stron. Mieszkałem w Azji przez 18 miesięcy i w tym czasie pracowałem jako wolontariusz na różnych farmach i w projektach permakultury. Następnie studiowałam biznes międzynarodowy i rozwój w Bayreuth. Moje studia bardzo pomogły mi lepiej zrozumieć i pojąć globalne powiązania między rozwojem politycznym i gospodarczym. Jednocześnie jednak wywołało to we mnie silne pragnienie ponownego zajęcia się sprawami regionalnymi i bardziej konkretnymi. Dlatego zdecydowałem się na studia magisterskie z ekonomiki rolnictwa na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, ze szczególnym uwzględnieniem: Zrównoważone rolnictwo i europejska polityka rolna. Pracuję jako asystent w projekcie badawczym BioMaterialities w Instytucie Thaer. Projekt zajmuje się tym, jak zmieniają się relacje społeczne w biogospodarce high-tech.
ResidenZ Education
Pablo Melotta
Absolwentka Uniwersytetu Nauk Stosowanych na rzecz Zrównoważonego Rozwoju w Eberswalde w zakresie użytkowania krajobrazu i ochrony przyrody. Zawodowo pracuje z dziećmi i młodzieżą w obszarze ESD - Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju. Jestem uczestnikiem programu rezydencji, ponieważ czuję się Pociąga mnie życie na wsi i wierzę, że praca w Rothenklempenow da mi nowe spojrzenie na różne obszary pracy. Ze względu na swoją wiedzę na tematy takie jak ochrona przyrody, produkcja żywności, leśnictwo, rozwój regionalny czy użytkowanie gruntów, aktorzy z obszarów wiejskich mają idealne przygotowanie do przekazywania treści zorientowanych na cele przewodnie ESD w realistyczny i lokalny sposób. Mogą one stać się aktywne jako region edukacyjny w rozumieniu ESD, a także zaprezentować się światu zewnętrznemu z tą misją edukacyjną. Takie regionalne sieci Instytucje zajmujące się tematyką ESD są już w różnych miejscach rzeczywistością. Są one instrumentem wzmacniającym edukację na obszarach wiejskich, a przez to również ich zrównoważony rozwój. Wartość dodana ESD nie ogranicza się więc tylko do obszaru edukacji, ale przenosi się również na poziom osobisty, na własny projekt i pracę. Jeśli jest odpowiednio zaplanowana i przeprowadzona, może stworzyć poczucie walidacji własnych działań i podkreślić odrębność regionu, w którym się żyje. Podczas mojej rezydencji poświęcę się temu tematowi i opracuję program edukacyjny dla społeczności lokalnej. Postrzegam tę działalność jako kolejny krok w rozwoju mojej kariery, a jednocześnie jako mały wkład w bardziej zrównoważone społeczeństwo.
IMG-20210629-WA0014

ResidenZel:innen na uroczystości ukończenia pilotażu z ich certyfikatem uczestnictwa w programie z RCE Stettiner Haff. 29.06.2021

Jak są zorganizowane Rezydencje?

3 stypendia ResidenZ - Time for the Future - 6 miesięcy badań i rozwoju - dochód podstawowy w wysokości 1000 euro oparty na dobru wspólnym - całkowita roczna faza testowa do czerwca 2021 r.

Mieszkanie na osiedlu Rothenklempenow w samym środku akcji, w otoczeniu pięknej przyrody w najbardziej słonecznym regionie Niemiec.

Edukacja

Edukacja dla zrównoważonego rozwoju oznacza urzeczywistnienie godności ludzkiej i równych szans dla wszystkich w nienaruszonym środowisku. Kwestie lokalne są rozpatrywane pod kątem praktyczności.

Mentorzy

Wymiana wiedzy i praktyczne testy: umysły i działacze z pokrywających się dziedzin przekazują wiedzę i doświadczenie, aby zmaksymalizować swój potencjał oddziaływania.

Sieć

Dostęp do ekspertów, jak również dostęp do regionalnego i krajowego rynku ekologicznego. Transdyscyplinarny: Odpowiedzialne osoby z kręgów polityki, gospodarki, kultury, administracji i społeczeństwa obywatelskiego.

Środowisko

Obszary testowe, budynki i warsztaty do testów praktycznych: Społeczność wiejska, rolnictwo ekologiczne, start-upy i inne reprezentują spektrum badań, rozwoju i wdrażania.

Wyzwanie jest rozwiązaniem

Zapytaliśmy mieszkańców, a poniższe pytania będą impulsem do kolejnych stypendiów z zakresu ekologii, ekonomii i spraw społecznych.

Jak można w sposób zrównoważony dostosować zarządzanie do warunków naturalnych, a nie na odwrót?
Uwe Greff, Spółdzielnia BioBoden
Jak wyglądają zrównoważone dostawy energii dla społeczności lokalnej?
Rainer Schulze, burmistrz gminy Rothenklempenow
Jak możemy sobie pozwolić na stosunkowo drogą żywność ekologiczną?
Sołtys - Rothenklempenow

Rezultaty są już następujące:
Trzy konkretne środki, które pokazują, w jaki sposób region może odnieść sukces w transformacji w terenie. Więcej interakcji w wiosce. Trzy osoby, które teraz wyobrażają sobie przeprowadzkę na tereny wiejskie, wszystkie trzy pozostaną w projektach po zakończeniu okresu ResidenZ. Nowi partnerzy, kontakty i goście w wiosce. Trzy odpowiedzi na pytania dla gminy, Höfegemeinschaft Pommern, BioBoden i RCE Stettiner Haff.

Zidentyfikowane wcześniej czynniki sukcesu przekroczyły oczekiwania. Interesariusze projektu pilotażowego rekomendują dalszy rozwój i kontynuację programu jako ważnego narzędzia transformacji w celu przywrócenia dobra wspólnego.

Spojrzenie: W dniu 29.06.2021 r. projekt pilotażowy zostanie zaprezentowany w formie transmisji na żywo, a uczestnicy zakończą swoje stypendium. Program ResidenZ przyczynia się do realizacji Celu 17 Współpraca na rzecz 17 Celów oraz Celu 4 Dostęp do wysokiej jakości edukacji. Chcielibyśmy przedyskutować i ocenić, czy może to być program, który mógłby wnieść rzeczywisty wkład w szybszą transformację Europy i osiągnięcie globalnych celów klimatycznych, a także, co ważniejsze, we wspólne dobro. W następnym kroku szukamy możliwości finansowania lub jednego lub więcej partnerów, tak aby Rothenklempenow i inne miejsca, w tym istniejący partnerzy zagraniczni, mogli ubiegać się o rezydencje na przyszłość w 2022 roku.

Ten projekt pilotażowy będzie wspierał uruchomienie programu ONZ DECADE Ecosystem Restoration 2021 - 2030.

Projekt jest finansowany przez Robert Bosch Stiftung w ramach programu "Neulandgewinner - wynalezienie przyszłości lokalnie".

Wdrożone przez 

Zdjęcia na okładce: Holger Ernst Deutsche Welle i Wojtek Kozłowski Leadership Festival